Den

HIELMSTIERNE-ROSENCRONESKE

STIFTELSE

 

Ansøgning indgives til:

Lisa Holm Petersen (loj@jm.dk)
c/o Justitsministeriet Slotsholmsgade 10
1216 København K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse blev oprettet den 30. september 1809 af greve Marcus Gerhard Rosencrone og hans hustru grevinde Agnete Marie Rosencrone, født Hielmstierne. Den nugældende fundats er udfærdiget den 21. december 1976, således at der siden kun er foretaget enkelte justeringer. Der kan læses mere om Stiftelsens historie i professor Jeppe Nevers bog. Klik her

Det er i fundatsens § 4a bestemt, at der af Stiftelsens årlige indtægt skal udbetales en tolvtedel til Det kongelige danske Videnskabernes Selskab.

Herudover giver fundatsens mulighed for, at der efter ansøgning kan ydes støtte til følgende formål: 

·       Understøttelse efter § 4b af enlige som hjælp til forsørgelse og uddannelse af børn. Støtten ophører i almindelighed senest ved barnets fyldte 18 år. Læs om retningslinierne for ansøgninger efter § 4b her

·        Støtte efter § 4c til videnskabelige undersøgelser og udgivelse af videnskabelige værker, især om ældre og nyere dansk historie, eller til unge talentfulde videnskabsmænds uddannelse og rejser, særlig med henblik på ovennævnte fagområde. Læs om retningslinierne for ansøgninger efter § 4c her

·       Understøttelse efter § 4d af unge talentfulde danske eller norske kunstnere, især bildende kunstnere samt kunsthåndværkere eller opfindere, eller til indkøb af bildende kunst, kunsthåndværk eller kunstnerisk formgivne arbejder. Ved unge kunstnere forstås personer under 40 år.

Kunstværker, der indkøbes efter § 4d skal i videst mulige omfang anvendes til udsmykning af offentlige lokaler.

Stiftelsen ledes af en direktion, der for tiden består af tidligere stiftamtmand Peter Christensen, tidligere departementschef Michael Lunn og professor Knud J.V. Jespersen.

Ansøgninger kan kun indgives til Stiftelsens assisterende sekretær Lisa Holm Petersen (loj@jm.dk), c/o Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K. Der findes ikke noget ansøgningsskema eller ansøgningsfrist.

Stiftelsens direktion afholder som regel to årlige møder – et møde i december eller januar samt et møde i løbet af sommeren. På disse møder afgør Direktionen, hvilke ansøgninger om støtte der kan imødekommes, og ansøgere vil i forlængelse af møderne modtage skriftlig underretning om udfaldet af Direktionens behandling.

By MohaWeb I/S