Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse blev oprettet den 30. september 1809 af greve Marcus Gerhard Rosencrone og hans hustru grevinde Agnete Marie Rosencrone, født Hielmstierne. Den gældende fundats er udfærdiget den 21. december 1976 med enkelte senere ændringer. Der kan læses mere om Stiftelsens historie i professor Jeppe Nevers bog fra 2017 her.


Det er i fundatsens § 4 a bestemt, at der af Stiftelsens årlige indtægt skal udbetales en tolvtedel til Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.


Herudover giver fundatsen mulighed for, at der efter ansøgning kan ydes støtte til følgende formål: 


  • Understøttelse efter § 4 b af enlige som hjælp til forsørgelse og uddannelse af børn. For nye tilsagn om støtte givet fra 2023 og frem ophører støtten senest 5 år efter tilsagnet eller tidligere, hvis barnet fylder 18 år. For tilsagn givet i 2022 eller tidligere forsætter støtten, hvis forholdene ikke har ændret sig, indtil barnet fylder 18 år. Læs om retningslinierne for ansøgninger efter § 4 b her. Bemærk, at Stiftelsen pt. og indtil videre har lukket for nye ansøgninger om understøttelse efter § 4 b. Støtte vil fortsat blive udbetalt til de ansøgere, der har opnået tilsagn. 
  • Støtte efter § 4 c til videnskabelige undersøgelser og udgivelse af videnskabelige værker, især om ældre og nyere dansk historie, eller til unge talentfulde videnskabsmænds uddannelse og rejser, særlig med henblik på ovennævnte fagområde. Læs om retningslinierne for ansøgninger efter § 4 c her.
  • Understøttelse efter § 4 d af unge talentfulde danske eller norske kunstnere, især bildende kunstnere samt kunsthåndværkere eller opfindere, eller til indkøb af bildende kunst, kunsthåndværk eller kunstnerisk formgivne arbejder. Ved unge kunstnere forstås personer under 40 år. Læs om krav til og retningslinier for ansøgninger efter § 4 d her.


Kunstværker, der indkøbes efter § 4 d, skal i videst mulige omfang anvendes til udsmykning af offentlige lokaler.


Stiftelsen ledes af en direktion, der består af tidligere stiftamtmand Peter Christensen, tidligere departementschef Michael Lunn og professor Jeppe Nevers. Stiftelsens sekretær er Mads Møller Langtved. I forbindelse med ansøgninger i henhold til § 4 d bistås Stiftelsen af Bente Scavenius. 


Ansøgninger kan kun indgives ved at benytte Stiftelsens ansøgningsportal ved at trykke her.


Man skal oprette en profil på ansøgningsportalen for at indgive ansøgning, ligesom al kommunikation med Stiftelsen vil foregå via den oprettede profil på ansøgningsportalen.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Stiftelsens kontormedhjælper, Lisa Holm Petersen på følgende mail: post@hielmstierne-rosencroneske-stiftelse.dk. Ansøgninger skal ikke sendes på mail, men indgives ved at benytte Stiftelsens ansøgningsportal. Ansøgninger, der modtages pr. mail, bliver slettet. 


Stiftelsens direktion behandler ansøgninger på to årlige møder. Fristen for ansøgninger til forårsmødet er den 1. april, mens fristen for ansøgninger til efterårsmødet er den 1. oktober. På disse møder afgør direktionen, hvilke ansøgninger om støtte, der kan imødekommes. Ansøgere vil i forlængelse af møderne via ansøgningsportalen modtage skriftlig underretning om udfaldet af direktionens behandling.

Ansøgninger indgives til Stiftelsens ansøgningsportal

ved at trykke her.